پنجشنبه

در پاسخ به نوشتار مرتضی کاظمیان (جنبش سبز و پرهیز از نفرت )باید بگویم که :


در پاسخ به نوشتار مرتضی کاظمیان (جنبش سبز و پرهیز از نفرت )باید بگویم که :
خمینی ملعون عامل اصلی بدبختی و سر در گمی ملت ایران است او مروج خشونت در ایران و مشوق خود انتحاری در جهان بود ..سبز نگرها پاره ای از اندیشه های بسیار متحجر و ضد انسانی خمینی را با خود حمل میکنند و به همین جهت مردم ایران آنها را مردود میدانند . دلیل و برهان مردم ایران این است که مهمترین و شاخصترین گردانندگان حرکت سبز کسانی هستند که مدت سی سال بر این مردم ظلم روا داشته اند آن هنگام که خیزش ملت ایران فرا برسد نسل آخوندها از سرزمین ایران برداشته خواهد شد و در این میان آخوندهایی که بیش از همه مردم را فریفته و اموال و ثروتهای ملی را به غارت برده اند اولویت داشته و باید منتظر خشم ویرانگر و در عین حال مقدس ملت زجر کشیده و ستمدیده ایران باشند که بنا و بنیاد ؛اهل وعیالشان را یکجا بر باد خواهد داد ... این پیش بینی را از من به یاد بسپارید که قیام واقعی ملت ایران ( که فارغ از رنگ و ریاست و تعلق به رنگ را بر خود ننگ می داند) فرصت نیرنگ دیگر را از این اراذل خواهد گرفت و به یکباره و در یک آن بر سر آنها خراب خواهد شد و آتش انتقام ملت آنگونه بر آنها زبانه خواهد کشید که هیچکدامشان نتوانند از مهلکه بگریزند... این را به یاد داشته باشید زیرا از قدیم والایام گفته اند ** چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی ...**

هیچ نظری موجود نیست: